ตัวอย่างข้อสอบ PISA โดยสสวท.
ทำข้อสอบ PISA ออนไลน์
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ข้อสอบ GAT PAT ปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ GAT PAT ปีการศึกษา 2553
ข้อสอบ O-NET GAT PAT ปีการศึกษา 2552
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2550
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2549
ข้อสอบ O-NET A-NET ปีการศึกษา 2548

ตัวอย่างข้อสอบ PISA โดยสสวท.

การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ฉบับปี 2552
ฉบับปี 2552
ฉบับปี 2552
ฉบับปี 2555
ฉบับปี 2555
ฉบับปี 2555
ฉบับปี 2557

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

O-NET ป.6 O-NET ม.3 O-NET ม.6
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อสอบ GAT PAT ปีการศึกษา 2554

GAT รอบที่ 1
ความถนัดทั่วไป ส่วนเชื่อมโยง
ความถนัดทั่วไป ส่วนภาษาอังกฤษ
PAT รอบที่ 1
1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
7.5 ความถนัดทางภาษาบาลี
7.6 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

ข้อสอบ O-NET GAT PAT ปีการศึกษา 2553

O-NET ป.6 O-NET ม.3 O-NET ม.6
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
GAT รอบที่ 1
ความถนัดทั่วไป ส่วนเชื่อมโยง
ความถนัดทั่วไป ส่วนภาษาอังกฤษ
PAT รอบที่ 1
1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
7.5 ความถนัดทางภาษาบาลี
7.6 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
GAT รอบที่ 2
ความถนัดทั่วไป ส่วนเชื่อมโยง
ความถนัดทั่วไป ส่วนภาษาอังกฤษ
PAT รอบที่ 2
1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
7.5 ความถนัดทางภาษาบาลี
7.6 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
GAT รอบที่ 3
ความถนัดทั่วไป ส่วนเชื่อมโยง
ความถนัดทั่วไป ส่วนภาษาอังกฤษ
PAT รอบที่ 3
1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
7.5 ความถนัดทางภาษาบาลี
7.6 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

ข้อสอบ O-NET GAT PAT ปีการศึกษา 2552

O-NET ป.6 O-NET ม.3 O-NET ม.6
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
GAT รอบที่ 3
ความถนัดทั่วไป ส่วนเชื่อมโยง
ความถนัดทั่วไป ส่วนภาษาอังกฤษ
PAT รอบที่ 3
1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
7.5 ความถนัดทางภาษาบาลี
7.6 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

O-NET ป.6 O-NET ม.3 O-NET ม.6
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2550

O-NET ม.6
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2549

O-NET ม.6
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อสอบ O-NET A-NET ปีการศึกษา 2548

O-NET ม.6 A-NET ม.6
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม