การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)